Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

MRD - tekst do odczytu maszynowego

Wyświetl stronę główną » MRD - tekst do odczytu maszynowego » MRD - tekst do odczytu maszynowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców gminy Zawiercie.

 

Kontakt z Urzędem

Adres: ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

Telefon: +48 32 67 221 34 lub +48 32 67 277 01

e-mail: mops@mopszawiercie.pl

 

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałki 8:00 – 16:00

wtorek – piątek 7:00 – 15:00

 

W ramach działalności jednostki funkcjonują następujące działy:

Dział Pomocy Środowiskowej z siedzibą w budynku głównym MOPS przy ulicy Piłsudskiego 47 w Zawierciu oraz w Terenowych Punktach Pracy Socjalnej zlokalizowanych na terenie miasta.

 

Dział Pomocy Środowiskowej:

udziela wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, to jest: ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, której nie są w stanie rozwiązać samodzielnie.

Pracownicy socjalni udzielają wsparcia na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w formie:

  • przyznawania świadczeń pieniężnych – zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz pomocy rzeczowej i usługowej

  • pracy socjalnej polegającej na pomocy osobom oraz rodzinom w odzyskiwaniu lub wzmacnianiu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w środowisku, a także aktywności i samodzielności życiowej

  • pomocy w uzyskaniu poradnictwa specjalistycznego osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe

  • pomocy rodzinom przejawiającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, którzy mogą skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny

  • udzielania schronienia, sprawiania pogrzebu, kierowania do domów pomocy społecznej

 

Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków Mieszkaniowych:

z siedzibą w budynku głównym MOPS przy ulicy Piłsudskiego 47 w Zawierciu, który realizuje zadania między innymi z zakresu udzielenia pomocy materialnej dla uczących się dzieci i młodzieży w formie stypendium socjalnego, zasiłku szkolnego oraz zadania z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych, osłonowych i energetycznych, na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o dodatkach osłonowych i ustawy prawo energetyczne.

 

Dział Świadczeń Rodzinnych:

z siedzibą w budynku głównym MOPS przy ulicy Piłsudskiego 47 w Zawierciu, który realizuje zadania z zakresu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 

Dział Usług Opiekuńczych:

z siedzibą w budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 22, który udziela wsparcia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a także specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

 

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu funkcjonują ośrodki wsparcia dziennego.

 

Dzienny Dom Senior +

z siedzibą w budynku głównym MOPS przy ulicy Piłsudskiego 47 w Zawierciu - jest domem dziennego wsparcia dla osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu swych potrzeb. Głównymi zadaniami Dziennego Domu „Senior+” jest zapewnienie dziennej opieki klientom poprzez zagwarantowanie im 3 posiłków dziennie, opieki medycznej, uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych, edukacyjnych a także rekreacyjno – kulturalnych.

 

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny:

W ramach działalności ośrodka funkcjonują dwie Świetlice Środowiskowe dla dzieci i młodzieży, mieszczące się przy ulicy Niedziałkowskiego 1 oraz przy ulicy Paderewskiego 63. Ośrodek jest placówką wsparcia dla dzieci i ich rodzin, ukierunkowaną na działania opiekuńcze i wychowawcze. Wychowawcy świetlic poprzez organizację dzieciom i ich rodzinom poradnictwa oraz zajęć wychowawczych, dydaktycznych i terapeutycznych, wspierają rodziny w wypełnianiu prawidłowo funkcji rodzicielskiej. Działania te mają także za zadanie organizowanie czasu wolnego po zajęciach lekcyjnych oraz pomoc w odrabianiu lekcji.

 

Informacja dla osób niesłyszących lub słabo słyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją, bądź złożyć pismo lub wniosek osoby z niepełnosprawnością mogą:

  • napisać wniosek i złożyć w Biurze Obsługi Interesanta MOPS Zawiercie ul. Piłsudskiego 47

  • przesłać wniosek na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Piłsudskiego 47

42 -400 Zawiercie

  • wysłać wiadomość e-mail na adres: mops@mopszawiercie.pl

  • skontaktować się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:

+48 32 67 221 34 lub +48 32 67 277 01

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-06-01

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-06-01

Dodanie załącznika/ załączników - Adrian Filipek

2022-06-01

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-06-01

Dodanie załącznika/ załączników - Adrian Filipek

2021-12-31

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2021-12-31

Dodanie załącznika/ załączników - Adrian Filipek

2021-04-23

Edycja artykułu - Damian Hojka

2021-04-23

Edycja artykułu - Damian Hojka

2021-04-23

Edycja artykułu - Damian Hojka

2021-04-23

Dodanie załącznika/ załączników - Damian Hojka

2021-04-23

Dodanie załącznika/ załączników - Damian Hojka

2021-04-19

Dodanie artykułu - Damian Hojka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: