Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Wyświetl stronę główną » Skargi i wnioski » INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY
PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu


SKARGA I WNIOSEK

Przedmiotem skargi może być: zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Ośrodek lub pracowników Ośrodka, naruszenie praworządności lub interesów skarżącego, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być: sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspakajania potrzeb ludności


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. W MOPS Zawiercie nie ma prawnie obowiązujących wzorów formularzy w zakresie skarg i wniosków, natomiast skarżący może tego dokonać za pomocą Formularza zgłoszenia skargi lub wniosku (link).
 2. Skargi lub wnioski wniesione anonimowo pozostawia się bez rozpatrzenia.
 3. Po przyjęciu skargi lub wniosku wniesionego ustnie sporządza się protokół, który zawiera: datę przyjęcia skargi lub wniosku, dane osoby zgłaszającej skargę lub wniosek, jej adres oraz podpisy przyjmującego skargę oraz wnoszącego.
 4. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić przedmiotu skarżonego wzywa się wnoszącego skargę, w terminie 7, dni o doprecyzowanie sprawy z jednoczesnym pouczeniem, iż nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odpowiedzi na skargi i wnioski winny być udzielone w formie pisemnej, a ich treść powinna zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie w jaki sposób skarga została załatwiona, podpis z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi.
 6. Jeżeli zawiadomienie sporządzono w formie dokumentu elektronicznego winno być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
 7. Skarga lub wniosek rozpatrzone odmownie winny zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z pouczeniem dot. art. 239 k.p.
 8. Gdy skarga zostaje uznana za bezzasadną, a skarżący ponawia ją bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko bez zawiadamiania skarżącego


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Ośrodka:

 • ustnie do protokołu,
 • w formie pisemnej, elektronicznej lub inną drogą określoną przepisami prawa.

Skargi i wnioski przyjmowane są:

 • osobiście w siedzibie Ośrodka,
 • pocztą na adres:

ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie
codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Ośrodka.


Dyrektor przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 09:00 do 11:00, w środy w godz. 15.00-16.00 (po wcześniejszym umówieniu), a w przypadku jego nieobecności wyznaczony pracownik.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Skargę lub wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.
2. Skargę lub wniosek rozpatruje się :
1) do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,
2) do 2 miesięcy, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowana,
3) do 14 dni, gdy skargę lub wniosek wnosi poseł na Sejm, senator lub radny.

3. Jeśli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni musi ją przekazać organowi właściwemu, zawiadamiając jednocześnie o tym skarżącego.

INFORMACJE DODATKOWE

Osoba zainteresowana może również uzyskać informacje związane ze specyfiką pracy konkretnego działu poprzez spotkanie z kierownikiem:

 • Działu Pomocy Środowiskowej (DŚ)
  w każdy czwartek w godzinach od 09:00-12:00,
  a w przypadku jego nieobecności wyznaczony pracownik,
   
 • Działu Świadczeń Rodzinnych (DL)
  w każdy poniedziałek w godzinach od 09:00-12:00,
  a w przypadku jego nieobecności wyznaczony pracownik,
   
 • Działu Realizacji Świadczeń i Dodatków Mieszkaniowych (DU)
  w każdą środę w godzinach od 09:00-12:00,
  a w przypadku jego nieobecności wyznaczony pracownik.


PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Sporządziła: Magdalena Hadrych

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-08-07

Edycja artykułu - Anita Markiewicz-Syga

2022-02-04

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2021-05-26

Edycja artykułu - Damian Hojka

2021-05-26

Dodanie załącznika/ załączników - Damian Hojka

2021-05-26

Dodanie artykułu - Damian Hojka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: