Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Cel i zakres działalności

Wyświetl stronę główną » Cel i zakres działalności » Cel i zakres działalności

Celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzanie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

 

 

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

 1. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

 2. praca socjalna,

 3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

 4. realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

 5. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

 6. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.

 

Ośrodek wykonuje dodatkowo zadania z zakresu:

 1. świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz zasiłków dla opiekunów,

 2. dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

 3. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń
  z funduszu alimentacyjnego,

 4. udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

   

Formy oferowanej pomocy:

 1. usługowa – usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, z usług mogą skorzystać także osoby, które nie są klientami MOPS, a odpłatność za świadczone usługi zależna jest od dochodu osoby,

 2. rzeczowa – przyznanie gorącego posiłku,

 3. instytucjonalna – pomoc z nalezieniu miejsca w domu pomocy społecznej,

 4. finansowa – przyznawana zgodnie z zapisami prawa, w oparciu o kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej

 

Część swoich zadań MOPS realizuje poprzez ośrodki wsparcia:

 

 • Dzienny Dom Senior+ oferujący wsparcie dla seniorów z gminy Zawiercie poprzez usługi o charakterze socjalnym oraz wspierająco – aktywizującym.

 • Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk, w którym prowadzi się zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, a także terapię indywidualną
  i grupową dzieci z rodzin dysfunkcyjnych społecznie, uzależnionych, niewydolnych wychowawczo i ubogich, a także z rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej.

 

 

Ośrodkiem kieruje Dyrektor, nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Zawiercie.

Informacje

Rejestr zmian

2022-02-03

Dodanie artykułu - Adrian Filipek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: