Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

RODO

Wyświetl stronę główną » RODO » RODO

Ogólna Klauzula Informacyjna RODO

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą w Zawierciu, przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie, tel.: +48 32 67 221 34, e-mail: mops@mopszawiercie.pl.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – pana Mariusza Arciszewskiego, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iodo@mopszawiercie.pl,
 2. telefonicznie pod nr telefonu: +48 696 655 124,
 3. pisemnie na podany powyżej adres siedziby administratora.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie pomocy w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz w celach archiwalnych, bądź spełnienia przez administratora obowiązków określonych tymi przepisami prawa, albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, na przykład:

 1. usług IT;
 2. usługi transportowe;
 3. usługi niszczenia dokumentów i nośników informatycznych;
 4. usługi zapewniające pomoc specjalistyczną, prawną, szkoleniową, doradczą.

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
 • ustawowym,
 • umownym lub
 • warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Jeśli w przyszłości zaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania zostanie Pani/Pan o tym niezwłocznie poinformowana/y.

Sporządził: Inspektor Ochrony Danych

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-06-19

Dodanie załącznika/ załączników - Anita Markiewicz-Syga

2024-05-29

Dodanie załącznika/ załączników - Anita Markiewicz-Syga

2024-05-29

Dodanie załącznika/ załączników - Anita Markiewicz-Syga

2024-05-29

Dodanie załącznika/ załączników - Anita Markiewicz-Syga

2024-05-29

Dodanie załącznika/ załączników - Anita Markiewicz-Syga

2024-05-29

Dodanie załącznika/ załączników - Anita Markiewicz-Syga

2024-05-29

Dodanie załącznika/ załączników - Anita Markiewicz-Syga

2024-05-29

Edycja załącznika/ załączników - Anita Markiewicz-Syga

2024-05-29

Edycja artykułu - Anita Markiewicz-Syga

2024-05-24

Edycja artykułu - Anita Markiewicz-Syga

2024-05-23

Edycja artykułu - Anita Markiewicz-Syga

2024-05-23

Dodanie załącznika/ załączników - Anita Markiewicz-Syga

2024-05-23

Dodanie załącznika/ załączników - Anita Markiewicz-Syga

2024-05-23

Dodanie załącznika/ załączników - Anita Markiewicz-Syga

2024-05-23

Dodanie załącznika/ załączników - Anita Markiewicz-Syga

2024-05-23

Dodanie załącznika/ załączników - Anita Markiewicz-Syga

2024-05-23

Dodanie załącznika/ załączników - Anita Markiewicz-Syga

2024-05-23

Dodanie załącznika/ załączników - Anita Markiewicz-Syga

2024-05-23

Edycja artykułu - Anita Markiewicz-Syga

2022-02-04

Dodanie artykułu - Adrian Filipek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: