Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Fundusz Alimentacyjny

Wyświetl stronę główną » Fundusz Alimentacyjny » Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie miesięcznie nie przekracza kwoty 900 zł.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 r. wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 01 października 2023 r. wynosić bedzie 1209 zł. ( Dz.U. z 2023 , poz. 121).

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryteriumł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości pomniejszonej o kwotę, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy pomniejszona wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego osobie uprawnionej jest niższa niż 100zł to świadczenie to nie przysługuje.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 złotych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia, a w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,

 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

 • zawarła związek małżeński.

 

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji musi być potwierdzona zaświadczeniem organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji lub oświadczeniem o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 

Wnioski możną złożyć w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej za pomocą portalu Emp@tia – www.empatia.mrpips.gov.pl (konieczne jest założenie konta),

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane:

 • od 1 lipca – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,

 • od 1 sierpnia – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście).

Okres świadczeniowy trwa 12 miesięcy – od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

Sprawę załatwia:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawiercie – Dział Świadczeń Rodzinnych

w poniedziałek w godzinach od 9.00 do 16.00

od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00
 

Telefony kontaktowe:  +48 664 012 857

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 07 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaswiadczeniach  i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Sporządziła: Izabela Tkocz

Informacje

Rejestr zmian

2023-07-27

Edycja artykułu - Anita Markiewicz-Syga

2022-02-04

Dodanie artykułu - Adrian Filipek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: