Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Rejestry i ewidencje

Wyświetl stronę główną » Rejestry i ewidencje » Rejestry i ewidencje

Wykaz prowadzonych rejestrów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w BIP podlegają udostępnieniu na wniosek, a informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Informacja zostanie udostępniona w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

Wniosek taki można:

 • wysłać na adres: Miejskiego Ośroda Pomocy Społecznej 42-400 Zawiercie ul. Piłsudskiego 47,

 • dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta lub Sekretariatu (I piętro);

 • przesłać na adres mailowy: mops@mopszawiercie.pl

 

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ:

 • Rejestr dokumentacji sporządzonej z inicjatywy pracowników Działu dla podmiotów zewnętrznych
 • Rejestr dokumentacji sporządzonej na wnioski podmiotów zewnętrznych
 • Ewidencja dokumentacji dotyczącej kierowania do domów pomocy społecznej
 • Ewidencja dokumentacji dotyczącej finansowania domów pomocy społecznej
 • Rejestr dokumentacji dotycząca strategii, programów, projektów lokalnych w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń dla rodzin
 • Rejestr dokumentacji dotyczącej planowania i sprawozdawczości związanej z realizacją i obsługą świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń dla rodzin
 • Rejestr dokumentacji z informacjami o charakterze analitycznym i sprawozdawczym z zakresu realizacji i obsługi świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń dla rodzin dla podmiotów zewnętrznym
 • Rejestr dokumentacji dotyczącej pomocy na rzecz osób w kryzysie bezdomności
 • Rejestr dokumentacji dotyczącej poradnictwa psychologicznego
 • Ewidencja dokumentacji dotyczącej organizowania prac społecznie użytecznych
 • Rejestr dokumentacji dotyczącej finansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej.
 • Ewidencja programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
 • Rejestr dokumentacji dotycząca profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW:

 • Rejestr upoważnień RODO na potrzeby realizowanego projektu.
 • Rejestr uczestników realizowanego projektu (elektronicznie).

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

 • Rejestr wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Rejestr alfabetyczny wnioskodawców ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Rejestr wywiadów alimentacyjnych
 • Rejestr pism wychodzących w/s świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Rejestr alfabetyczny dłużników alimentacyjnych
 • Rejestr list wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Rejestr potrąceń z wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Rejestr decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Rejestr postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w/s świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Rejestr decyzji odmownych świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Rejestr decyzji zmieniających świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Rejestr decyzji uchylających świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Rejestr decyzji w/s żądania zwrotu świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego
 • Rejestr decyzji wygaszających prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Rejestr decyzji w/s umorzenia postępowania w/s dot. funduszu alimentacyjnego
 • Rejestr decyzji w/s umorzenia należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Rejestr decyzji w/s odmowy umorzenia należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Rejestr decyzji w/s odmowy rozłożenia na raty należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Rejestr decyzji w/s rozłożenia na raty należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Rejestr decyzji w/s umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Rejestr decyzji w/s odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Rejestr decyzji w/s rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Rejestr wniosków do Komornika Sądowego o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego
 • Rejestr informacji o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Rejestr wniosków do innych gmin o podjęcie do działań wobec dłużników alimentacyjnych
 • Rejestr wezwań na wywiady alimentacyjne
 • Rejestr informacji do Komornika Sądowego po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym
 • Rejestr informacji do innych gmin po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym
 • Rejestr zobowiązań dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy
 • Rejestr pism do powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej
 • Rejestr wszcząć postępowania w/s uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 • Rejestr decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 • Rejestr zawiadomień do organów ścigania o popełnionym przestępstwie z art. 209 kk
 • Rejestr wniosków do komornika o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach przez dłużnika alimentacyjnego za okres 6 miesięcy
 • Rejestr umorzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w/s uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 • Rejestr wniosków do organów ścigania z art. 209 kk
 • Rejestr wniosków o udzielenie informacji do CEPiK
 • Rejestr decyzji o uchyleniu decyzji dla dłużnika alimentacyjnego o uznaniu go za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 • Rejestr wniosków o zatrzymanie prawa jazdy
 • Rejestr wniosków o uchyleniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy
 • Rejestr wezwań do Komornika o udzielenie informacji o stanie egzekucji
 • Rejestr wznowień postępowań w/s uchylenia decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 • Rejestr wniosków o przyznaniu Kart Dużej Rodziny
 • Rejestr pism wychodzących w/s świadczeń rodzinnych
 • Rejestr decyzji przyznających świadczenia rodzinne
 • Rejestr decyzji odmownych świadczenia rodzinne
 • Rejestr decyzji zmieniających świadczenia rodzinne
 • Rejestr decyzji uchylających świadczenia rodzinne
 • Rejestr decyzji w/s nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
 • Rejestr decyzji o umorzeniu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
 • Rejestr decyzji o rozłożeniu na raty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
 • Rejestr decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawach o świadczenia rodzinne
 • Rejestr postanowienia i zawiadomień w sprawach o świadczenia rodzinne
 • Rejestr wniosków w/s świadczeń rodzinnych
 • Rejestr odwołań w/s świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych
 • Rejestr alfabetyczny wnioskodawców
 • Rejestr decyzji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w/s koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych
 • Rejestr list wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych
 • Rejestr potrąceń świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych
 • Rejestr wniosków świadczeń wychowawczych
 • Rejestr decyzji odmownych świadczenia wychowawcze
 • Rejestr decyzji uchylających świadczenia wychowawcze
 • Rejestr decyzji zmieniających świadczenia wychowawcze
 • Rejestr decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach wychowawczych
 • Rejestr decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w/s o świadczenia wychowawcze
 • Rejestr wniosków o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
 • Rejestr zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
 • Rejestr zawiadomień o przedłużeniu terminu w/s wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
 • Rejestr wniosków OK-WUD w/s dotyczących wydania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
 • Rejestr postanowień o odmowie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
 • Rejestr pism przychodzących dot. windykacji nienależnie pobranych świadczeń
 • Rejestr pism wychodzących dot. windykacji nienależnie pobranych świadczeń
 • Rejestr pism przychodzących dot. windykacji dłużników alimentacyjnych
 • Rejestr pism wychodzących dot. windykacji dłużników alimentacyjnych
 • Rejestr zgonów, wygaszeń i umorzeń z funduszu alimentacyjnego (windykacja)
 • Rejestr spłaconych świadczeń nienależnie pobranych innych niż z funduszu alimentacyjnego
 • Rejestr decyzji ratalnych dot. dłużników alimentacyjnych (windykacja)
 • Rejestr not księgowych dot. pobytu w schronisku dla bezdomnych
 • Rejestr zgonów, umorzeń, wygaszeń nienależnie pobranych świadczeń
 • Rejestr upomnień
 • Rejestr tytułów wykonawczych.

 

DZIAŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ:

 • Rejestr list wypłat świadczeń
 • Rejestr decyzji (elektroniczny bądź papierowy)
 • Rejestr pochówków
 • Rejestr osób otrzymujących pomoc w formie bonów towarowych.
 • Ewidencja wydanych bonów towarowych.
 • Rejestr odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 • Rejestr porozumień z placówkami oświaty dotyczący dożywiania dzieci.
 • Rejestr list z wykazem osób uprawnionych do otrzymania opału w naturze.

 

DZIAŁ KADR:

 • Rejestr umów zleceń
 • Rejestr naborów na wolne stanowiska
 • Rejestr delegacji -poleceń służbowych
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr emerytów i rencistów
 • Rejestr pracy zdalnej
 • Rejestr innych umów stażystów
 • Rejestr praktykantów

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:

 • Rejestr planowania budżetu
 • Rejestr sprawozdania roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu
 • Rejestr bieżących zmian w budżecie
 • Rejestr współpracy z bankami
 • Rejestr uzgadnianie sald
 • Rejestr dokumentacji płac
 • Rejestr dokumentacji potrąceń z płac
 • Rejestr Listy płac
 • Rejestr składek na ubezpieczenie społeczne
 • Rejestr deklaracji podatkowych
 • Rejestr środków trwałych
 • Rejestr dot. telefonów służbowych, osób posiadających telefony służbowe
 • Rejestr dotyczący składnicy akt
 • Rejestr dot. prac społecznie użytecznych
 • Rejestr rozliczania i ewidencjonowania dochodów, wydatków, opłat

 

DZIAŁ ORGANIZACYJNY:

 • Rejestr wydawanych zaświadczeń dotyczących korzystania ze świadczeń.
 • Rejestr przesyłek wychodzących /elektronicznie/.
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora MOPS
 • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.
 • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 • Rejestr skarg i wniosków.
 • Rejestr kontroli MOPS.
 • Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Zawiercie oraz uchwał rady Miejskiej w Zawierciu dotyczących funkcjonowania Ośrodka.
 • Rejestr porad prawnych klientów Ośrodka.
 • Rejestr poczty przychodzącej do Ośrodka – dziennik korespondencyjny.

 

DZIAŁ GOSPODARCZY:

 • Rejestr pieczęci wraz z ewidencją odcisku pieczęci służbowych.
 • Rejestr zamówień (z podziałem na wartości) według regulaminu udzielania zamówień publicznych.
 • Centralny rejestr umów MOPS

 

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH:

 • Rejestr osób objętych usługami opiekuńczymi oraz osób zainteresowanych wsparciem w formie usług opiekuńczych.
 • Rejestr uczestników poszczególnych programów.
 • Rejestr specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych przez zewnętrznych wykonawców.

 

SEKCJA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH:

 • Rejestr wpływu wniosków dotyczących dodatków mieszkaniowych.
 • Rejestr wstrzymań i odwieszeń dodatków mieszkaniowych zgodnie z pismami od zarządców budynku.
 • Rejestr pism od zarządców budynków wykazujących osoby do wstrzymań i odwieszeń.
 • Rejestr umorzeń dodatków mieszkaniowych.
 • Rejestr pism różnych wychodzących z Sekcji Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych.
 • Rejestr odwołań do SKO dodatków mieszkaniowych.
 • Rejestr zarządców budynków.
 • Rejestr wpływu wniosków dotyczących dodatku energetycznego.
 • Rejestr wstrzymań i wygaśnięć dodatków energetycznych.
 • Rejestr umorzeń dodatków energetycznych.
 • Rejestr wniosków pozostających bez rozpoznania dodatków energetycznych.
 • Rejestr wpływu wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.
 • Rejestr wniosków OK – WUD.
 • Rejestr pism wychodzących dodatki osłonowe.

 

DZIENNY DOM „SENIOR+”:

 • Rejestr pism wychodzących.
 • Rejestr podopiecznych dziennego domu.

 

OŚRODEK WSPARCIA DZIECKA I RODZINY IM. ANNY KOŁODZIEJCZYK:

 • Rejestr wychowanków świetlicy środowiskowej.

Sporządziła: Magdalena Hadrych

Informacje

Rejestr zmian

2022-02-18

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-02-04

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-02-04

Dodanie artykułu - Adrian Filipek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: