Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania

Wyświetl stronę główną » Usługi opiekuńcze » Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mają na celu zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osób zwłaszcza samotnych, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność.

Mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni,zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

Zakres świadczonych usług opiekuńczych:

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowią istotną formę wsparcia dla tej grupy osób, a ich celem jest najczęściej pomoc i asystowanie w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz trening umiejętności społecznych, niezbędnych do samodzielnego zaspokajania potrzeb bytowych, w tym : wspólne organizowanie i spędzanie czasu, korzystanie z usług rożnych instytucji, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc i wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia, wsparcie i interwencje psychospołeczne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom o których mowa w art. 50 ust. 1 i 2, ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r, w szczególności gdy doszło do nagłego pogorszeniu stanu zdrowia lub gdy objęcie osób usługami opiekuńczymi lub specjalistycznymi usługami opiekuńczymi wynika z konieczności zapewnienia takim osobom odpowiedniej opieki, usługi te mogą być przyznawane w trybie pilnym. Przyznawanie usług w trybie pilnym  następuje niezwłocznie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, a wydanie decyzji o przyznaniu usług oraz decyzji ustalającej odpłatność za przyznane usługi może nastąpić po rozpoczęciu ich rzeczywistego  świadczenia, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usług.

 

Procedura ubiegania się o pomoc w formie usług opiekuńczych:

 • Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania prowadzona jest przez Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej.

 • Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną,listownie, telefonicznie, elektronicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

 • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są na podstawie wydanej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego
  w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o udzielenie pomocy.

 • Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości
  o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie
  2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Czynność tę przeprowadza się w celu ustalenia faktycznej sytuacji życiowej osoby lub rodziny, a więc sytuacji osobistej, rodzinnej, materialnej, zawodowej, zdrowotnej jak również w celu ustalenia odpłatności za przyznaną pomoc w formie usług

 • Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są między innymi: zaświadczenie o zarobkach odcinek renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny; rachunki potwierdzające stałe, miesięczne obciążenia finansowe związane z kosztami utrzymania mieszkania, kosztami leczenia itp.; wypisy ze szpitala; orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy .

 • Ośrodek pomocy społecznej przyznając usługi ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia

 

Dokumenty które należy złożyć

 • Wniosek w sprawie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych.

 • Wniosek w sprawie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  wraz z załączonym:

 • zaświadczeniem lekarskim kwalifikującym do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pobierz)

 • orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty dotyczące ubiegania się o pomoc w formie usług opiekuńczych można złożyć w siedzibie głównej MOPS w Zawierciu lub w siedzibie Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej właściwych dla miejsca zamieszkania osób ubiegających się, zgodnie z ustalonym rejonem opiekuńczym pracownika socjalnego

 • siedziba główna MOPS przy ulicy Piłsudskiego 47 w Zawierciu, tel. +48 32 67 221 34 wew. 17

 • Terenowy Zespół Pracy Socjalnej nr 1 przy ulicy Westerplatte 4 budynek B w Zawierciu, tel. +48 32 494 10 25

 • Terenowy Zespół Pracy Socjalnej nr 2 przy ulicy Niedziałkowskiego 22 w Zawierciu, tel. +48 32 494 13 98, wew. 11, 12

 • Terenowy Punkt Pracy Socjalnej nr 3 przy ulicy Niedziałkowskiego 22 w Zawierciu, tel. +48 32 494 13 98, wew. 17, 18

 • Terenowy Punkt Pracy Socjalnej nr 4 przy ulicy Filaretów 1 Zawierciu, tel. +48 32 67 166 32

 

Zasady odpłatności

 • Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.

 • zasady odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych określa:

 

- Uchwała Rady Miejskiej w Zawierciu nr XLII/496/21 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Rady Miejskiej w Zawierciu nr XLII/496/21

 

Zarzadzenie Prezydenta Miasta Zawiercie Nr 1975/2023 w sprawie określenia kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zarządzenie nr 1975/2023

 

zasady odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051891598/O/D20051598.pdf

 

Zarządzenie Dyrektora MOPS w Zawierciu nr 16/2023 w sprawie ustalenia wysokości kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi przez mops w zawierciu

Zarządzenie nr 16/2023

 

Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze może być pobierana przez opiekunki świadczące usługi i wpłacana na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu lub dokonywana świadczeniobiorcę na wskazany numer konta bankowego w terminie do15-go dnia każdego miesiąca następującego po wykonaniu usługi.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Sporządziła: Agnieszka Pawłowska

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-12-22

Edycja artykułu - Anita Markiewicz-Syga

2023-12-22

Edycja artykułu - Anita Markiewicz-Syga

2023-12-19

Edycja artykułu - Anita Markiewicz-Syga

2022-02-04

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-02-04

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-02-04

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-02-04

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-02-04

Dodanie załącznika/ załączników - Adrian Filipek

2022-02-04

Dodanie artykułu - Adrian Filipek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: