Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Dział Usług Opiekuńczych

Wyświetl stronę główną » Dział Usług Opiekuńczych » Dział Usług Opiekuńczych

Kierownik: Agnieszka Pawłowska

☎ +48 324941398 wew. 14  📧 apawlowska@mopszawiercie.pl

Miejsce pracy: Zawiercie, ul. Niedziałkowskiego 22

 1. Pracownicy Działu świadczą usługi w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

 2. Do zadań działu należy:

 • realizacja polityki dotyczącej świadczenia na terenie gminy usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • monitoring faktycznej realizacji przyznanych świadczeń,

 • analiza możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizacje zadań lub projektów związanych z zakresem świadczenia usług opiekuńczych,

 • nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie świadczenia usług,

 • uczestniczenie w opracowaniu projektów uchwał, dokumentów wewnętrznych dotyczących działalności działu,

 • prowadzenie ewidencji osób korzystających z usług opiekuńczych,

 • naliczanie odpłatności za świadczone usługi,

 • informowanie klientów, o dostępnych formach wsparcia i zasadach ich przyznawania,

 • naliczanie odpłatności za świadczone usługi.

 1. Do zadań Kierownika należy w szczególności:

 • nadzór i koordynacja nad realizacją zlecanych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • sporządzanie sprawozdawczości i analiz dotyczących funkcjonowania działu

 • dokonywanie analizy potrzeb i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenie usług w miejscu zamieszkania osobom starszym, długotrwale chorym, niepełnosprawnym;

 • ustalanie wymiaru czasowego i zakresu usług w oparciu o stwierdzone potrzeby.

 1. W ramach działu funkcjonują mieszkania wspomagane (MC).

Mieszkania wspomagane są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji do samodzielnego życia w integracji ze społecznością lokalną.

Ich zasady funkcjonowania określa Regulamin Mieszkań Wspomaganych, a nadzór nad administrowaniem budynku powierza się Działowi Gospodarczemu.

Pobyt w mieszkaniach wspomaganych jest odpłatny dla osób i rodzin, które uzyskują dochody przekraczające wysokość kryterium dochodowego. Rada Gminy w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych.

 1. Mieszkania wspomagane przeznaczone są dla:

 • osoby niepełnosprawnej, w tym osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi

 • osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej.

 1. Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu wspomaganym wydaje Dyrektor Ośrodka.

 2. W ramach mieszkań prowadzona jest wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno - usprawniającego i urządzeń pomocniczych. Celem działania wypożyczalni jest wsparcie osób, które utraciły sprawność organizmu (osób chorych, niesamodzielnych, zależnych, niepełnosprawnych, będących w trudnej sytuacji zdrowotnej i socjalno-bytowej), które są mieszkańcami Zawiercia, w szczególności z obszarów rewitalizowanych poprzez nieodpłatne udostępnienie sprzętu niezbędnego w procesie rehabilitacji, uzyskania samodzielności i/lub poprawy funkcjonowania oraz zwiększenia bezpieczeństwa

Sporządziła: Agnieszka Pawłowska

Informacje

Rejestr zmian

2023-12-15

Edycja artykułu - Anita Markiewicz-Syga

2023-08-07

Edycja artykułu - Anita Markiewicz-Syga

2022-03-03

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-02-18

Dodanie artykułu - Adrian Filipek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: