Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Dział Księgowości

Wyświetl stronę główną » Dział Księgowości » Dział Księgowości

Główny księgowy: Anna Mach, zastępca: Anna Szkulik

☎ +48 326722134 wew. 48 📧 ksiegowosc@mopszawiercie.pl

Miejsce pracy: Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47, pokój nr 304a

 1. Działem kieruje Główny Księgowy, który prowadzi nadzór nad całością spraw związanych z planowaniem i realizacją planu finansowego Ośrodka oraz gospodarką finansową.

 2. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

 • planowanie potrzeb finansowych Ośrodka;

 • opracowywanie projektów budżetu Ośrodka;

 • kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;

 • nadzór nad gospodarką finansową i wykonaniem budżetu Ośrodka;

 • współpraca z organami podatkowymi, bankami i organami nadzoru finansowego oraz Skarbnikiem Miasta i właściwym wydziałem w zakresie realizacji budżetu;

 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, planu inwestycyjnego, preliminarzu wydatków na kolejny rok obrotowy;

 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora.

 1. Głównemu Księgowemu powierza się: prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; dokonywanie wstępnej kontroli i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 2. Główny Księgowy odpowiada za prowadzenie obsługi kasowej i bankowej w zakresie realizacji gotówkowych i bezgotówkowych operacji finansowych, w tym także skutecznej windykacji wszystkich należności Ośrodka.

 3. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień Głównego Księgowego regulują odrębne przepisy.

 4. Główny Księgowy sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Działu Księgowości oraz dostosowaniem obowiązujących w Ośrodku zasad (polityki) rachunkowości i funkcjonujących na jej podstawie instrukcji i procedur wewnętrznych do aktualnego stanu prawnego w tym zakresie.

 5. W celu realizacji swych zadań główny księgowy ma prawo:

 • żądać od innych komórek organizacyjnych Ośrodka udzielenia w formie ustnej i pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępniania do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,

 • żądać od innych komórek organizacyjnych usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości,

 • wnioskowanie do Dyrektora Ośrodka o określenie trybu wykonywania przez inne komórki organizacyjne Ośrodka prac niezbędnych do zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej oraz ewidencji i sprawozdawczości finansowej.

 

Dział Księgowości odpowiada za:

 • prawidłowe wykonywanie budżetu Ośrodka,

 • przygotowywanie planów i sprawozdań finansowych,

 • prowadzenie rachunkowości oraz obsługi finansowej Ośrodka,

 • prowadzenie obsługi kasowej Ośrodka;

 • współpracę z bankami, w szczególności dot. obsługi rachunków bankowych i kart socjalnych;

 • nadzorowanie prawidłowego przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych i rozliczanie wyników inwentaryzacji;

 • prowadzenie i koordynację spraw w zakresie ewidencji środków trwałych MOPS;

 • naliczanie oraz sporządzanie list wypłat wynagrodzeń oraz wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy i świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla pracowników i zleceniobiorców, wraz z ewidencją finansową wynagrodzeń;

 • obsługę PPK w tym naliczanie i przekazywanie składek do instytucji finansowych;

 • sporządzanie rozliczeń z ZUS oraz naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przygotowanie dokumentów dla pracowników i urzędów skarbowych;

 • obsługę wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób, którym Komisja zleca wykonanie określonych zadań;

 • prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz kasy pracowniczej.

 

Pracownicy działu ponoszą również odpowiedzialność za:

 • prowadzenie archiwum dokumentacji Ośrodka a w szczególności: przyjmowanie i przechowywanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych, zakładanie i prowadzenie na bieżąco ewidencji archiwalnej, klasyfikowanie i przygotowywanie akt do brakowania, udostępnianie akt archiwalnych pracownikom MOPS;

 • rozliczanie umów cywilnych pracowników MOPS;

 • sporządzanie sprawozdań dotyczących wynagrodzeń;

 • sprawowanie nadzoru w obszarze związanym z zamówieniami publicznymi, w zakresie zgodności z planem finansowym oraz realizacją umów,

 • monitorowanie spraw dotyczących ubezpieczeń majątkowych MOPS.

Do zadań działu należy również opracowywanie i aktualizowanie wewnętrznych projektów zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym miedzy innymi: zasad Polityki rachunkowości wraz z załącznikami, Zakładowego Planu Kont, Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, Instrukcji dot. zasad gospodarki kasowej, Instrukcji inwentaryzacyjnej, pozostałych procedur kontroli zarządczej dotyczącej wykonywanych operacji finansowych i gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności w zakresie realizacji programów i projektów będących przedmiotem merytorycznego wykonywania zadań Ośrodka.

Sporządziła: Magdalena Hadrych

Informacje

Rejestr zmian

2023-06-13

Edycja artykułu - Anita Markiewicz-Syga

2022-02-18

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-02-18

Dodanie artykułu - Adrian Filipek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: