Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Dział Organizacyjny

Wyświetl stronę główną » Dział Organizacyjny » Dział Organizacyjny

Kierownik: Magdalena Hadrych

☎ +48 326722134 wew. 14 📧 mhadrych@mopszawiercie.pl

Miejsce pracy: Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47, pokój nr 107

 1. Kierownik działu zapewnia warunki prawidłowego funkcjonowania Ośrodka w zakresie organizacyjnym, w szczególności poprzez:

 • nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących działalności Ośrodka wraz z ich rejestrem;

 • nadzór nad przygotowaniem projektów zarządzeń wewnętrznych Dyrektora wraz z ich rejestrem;

 • przygotowywanie sprawozdań dotyczących działalności Ośrodka zgodnie z zapotrzebowaniem;

 • opracowaniem i aktualizacją Regulaminu organizacyjnego MOPS;

 • analizę, opracowywanie i doskonalenie projektów aktów wewnętrznych Ośrodka w uzgodnieniu z Dyrektorem i kierownikami komórek organizacyjnych MOPS;

 • przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw dla Dyrektora oraz pracowników Ośrodka wraz z ich rejestrem,

 • prowadzenie rejestrów zarządzeń Prezydenta oraz uchwał Rady Miejskiej dotyczących funkcjonowania MOPS;

 • koordynowaniem prac nad projektami instrukcji, regulaminów we współpracy z merytorycznie odpowiedzianymi komórkami organizacyjnymi przy współpracy Radcy prawnego;

 • koordynowanie spraw dotyczących skarg i wniosków wpływających do Ośrodka,

 • koordynowanie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej,

 • nadzór nad prawidłowością stosowania instrukcji kancelaryjnej,

 • koordynowanie pracą sekretariatu i BOI.

 

 1. Ze struktury organizacyjnej Działu Organizacyjnego wydziela się:

Biuro Obsługi Interesanta (BOI), podporządkowane Kierownikowi Działu zajmujące się:

 • obsługą interesantów,

 • obsługą centrali telefonicznej i łączeniem rozmów w budynku Ośrodka,

 • prowadzeniem ewidencji przyjmowanych spraw od pracowników socjalnych, z podziałem na rejony, odnotowywaniem udzielonej pomocy klientom oraz udzielaniem informacji osobom, których przyznana pomoc dotyczy,

 • przygotowywaniem i sporządzaniem wszelkich zaświadczeń o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń z Ośrodka dla wnioskodawców indywidualnych i instytucji zwracających się o taką informację,

 • dbałością o zapewnienie zabezpieczenia druków niezbędnych do pracy Działu Pomocy Środowiskowej,

 • przygotowywaniem zapotrzebowania na zwrotne potwierdzenia odbioru dla potrzeb Ośrodka,

 • przepisywaniem notatek służbowych, pism zleconych przez specjalistów Działu Pomocy Środowiskowej,

 • sporządzaniem wezwań do klientów o konieczności zgłoszenia się do pracownika socjalnego, zgodnie ze zleceniem specjalistów Działu Pomocy Środowiskowej,

 • prowadzeniem rejestrów i dokumentacji związanej z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przekazywanie wniosków na posiedzenie komisji, udzielanie informacji o osobach niekorzystających z pomocy społecznej i braku możliwości ich zawiadomienia o terminie posiedzeń),

 • przygotowywaniem informacji do comiesięcznego sprawozdania z ilości przeprowadzonych wywiadów, notatek, protokołów na potrzeby Działu Pomocy Środowiskowej,

 • prowadzeniem dokumentacji dotyczącej umieszczania osób w zakładach opiekuńczo leczniczych,

 • prowadzeniem spraw związanych z rozliczaniem Centrum Integracji Społecznej (sporządzaniem skierowań uczestników, sporządzaniem umów i rezygnacji, prowadzeniem indywidualnych teczek każdego uczestnika CIS,) sporządzaniem miesięcznych wykazów osób do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z członkami ich rodzin, sporządzaniem pism do UM o przekazanie kolejnej transzy,

 • sporządzanie korespondencji Działu Pomocy Środowiskowej oraz wysyłki poczty ze wszystkich działów Ośrodka oraz dostarczenie jej do budynku Poczty Polskiej,

 • rejestracją w systemie elektronicznym poczty i rozdzielaniem wszystkich zwrotnych potwierdzeń odbioru dla poszczególnych działów

 

Sekretariat, podporządkowany Kierownikowi Działu, do zadań którego należy:

 • dbałość o prawidłowy i sprawny obieg dokumentów oraz właściwą selekcję informacji i przekazu spraw,

 • dbałość o sekretariat i gabinet Dyrektora, zapewnienie wszelkich potrzeb związanych z prowadzonymi spotkaniami służbowymi, zebraniami z pracownikami itp.

 • ustalanie terminowości spotkań Dyrektora, przyjęć klientów,

 • kierowanie klientów/osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska lokalnego do rzeczowo i miejscowo właściwych komórek organizacyjnych MOPS;

 • prowadzenie rejestru porad prawnych dla klientów Ośrodka wraz z ustalaniem terminów,

 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Ośrodka,

 • prowadzenie rejestru spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej,

 • prowadzenie książki kontroli zewnętrznych w Ośrodku,

 • prowadzenie tablicy ogłoszeń.

Sporządziła: Magdalena Hadrych

Informacje

Rejestr zmian

2022-02-18

Dodanie artykułu - Adrian Filipek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: