Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Dział Pomocy Środowiskowej

Wyświetl stronę główną » Dział Pomocy Środowiskowej » Dział Pomocy Środowiskowej

Kierownik: Aleksandra Kruszewska

Miejsce pracy: Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47, sekretariat - pokój nr 105

☎ +48 326722134 wew. 13 📧 akruszewska@mopszawiercie.pl

przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 9:00 do 12:00

 

Dział Pomocy Środowiskowej odpowiada za analizowanie i rozpoznawanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych, udzielanie wsparcia klientom, prawidłowe świadczenie pracy socjalnej.

Kierownik Działu realizuje swe zadania przy pomocy:

  • Zespołu Specjalistów (ZS)

Do zadań pracowników Zespołu należy: udzielanie wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa podległym pracownikom z Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej (ZT); współdziałanie z pracownikami socjalnymi w działaniach interwencyjnych; weryfikacja kwalifikowanych przez pracowników socjalnych świadczeń; koordynacja pracy Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej; prowadzenie postępowań w sprawach związanych z umieszczaniem osób w domach pomocy społecznej; dbałość o racjonalne i zgodne z przepisami ustaw wydatkowanie środków budżetowych; realizacja i koordynacja, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zawierciu, prac społecznie użytecznych oraz innych prac związanych z aktywizacją zawodową klientów; koordynacja i realizacja wszelkich działań programów związanych z pomocą żywnościową osobom najbardziej potrzebującym.

  • Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej (ZT)

Pracownicy Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej realizują zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Zawiercie. Do zadań tych należy w szczególności: rozpoznawanie środowiska lokalnego i identyfikowanie w nim osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; rozpatrywanie i analiza potrzeb w zakresie pomocy społecznej, wnioskowanie różnych form pomocy: w postaci pracy socjalnej, świadczeń usługowych, rzeczowych i finansowych; reprezentowanie, w razie potrzeby, interesów klienta pomocy społecznej w urzędach i instytucjach; informowanie klientów pomocy społecznej oraz przedstawicieli instytucji funkcjonujących w środowisku lokalnym o prawach i uprawnieniach wynikających z systemu pomocy społecznej, o możliwościach współpracy w zakresie pomagania osobom i rodzinom w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i samodzielnemu funkcjonowaniu; ewidencjonowanie osób korzystających z pomocy społecznej oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi, weryfikacja dokumentacji zebranej w celu przyznania lub odmowy przyznania świadczenia, realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W Ośrodku działają 4 Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej. Szczegółowy podział miasta na rejony pracy pracowników socjalnych określony jest w zakresach czynności pracowników socjalnych i podawany do wiadomości publicznej (BIP). Pracownicy socjalni wykonują część swoich czynności w siedzibie ZT i część w terenie m.in. w środowisku zamieszkania klienta i jego rodziny. Komórką odpowiedzialną za koordynację pracy Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej jest Zespół Specjalistów.

  • Zespołu ds. Rozwoju i Strategii (ZR)

Zespół zajmuje się oceną i analizą potrzeb i zjawisk w obszarze pomocy społecznej objętej działaniami Ośrodka. Pracownicy zespołu prowadzą badania, monitoring i analizę dotyczącą zjawisk społecznych na terenie gminy Zawiercie, koordynują prace niezbędne do opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, koordynują przygotowania Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, nadzorują i koordynują problematykę realizowanych przez Ośrodek programów, możliwości ich rozwiązywania na terenie Gminy. Zespół ds. Rozwoju i Strategii wykonuje część swoich czynności w siedzibie Ośrodka i część poza siedzibą.

  • Zespołu Asystentów Rodziny (ZA)

Zespół realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem pracy zespołu jest osiągnięcie przez rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu swoich funkcji takiego poziomu stabilności życiowej, który pozwala jej, o ile to możliwe, na samodzielne funkcjonowanie i wychowywanie dzieci. Wspieranie rodziny jest organizowane w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowywaniu dziecka prowadzonej za zgodą rodziny i jej aktywnym udziałem. Pracownicy zespołu przygotowują i realizują plan pomocy rodzinie, koordynują poradnictwo, o którym mowa w ustawie, dokonują okresowej oceny sytuacji rodziny, sporządzają na zlecenie sądu opinię o sytuacji rodziny, współpracują z pracownikiem socjalnym oraz instytucjami zewnętrznymi działającymi na rzecz rodziny. Asystenci wykonują część swoich czynności w siedzibie Ośrodka i część w terenie m.in. w środowisku zamieszkania klienta i jego rodziny.

Sporządziła: Magdalena Hadrych

Informacje

Rejestr zmian

2023-08-07

Edycja artykułu - Anita Markiewicz-Syga

2022-03-03

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-02-18

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-02-18

Dodanie artykułu - Adrian Filipek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: