Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Dyrektor

Wyświetl stronę główną » Dyrektor » Dyrektor

Martyna Tyszczak – Sołtysik

Miejsce pracy: Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47, sekretariat - pokój nr 105

☎ +48 326722134, ☎ +48 326727701 📧 mops@mopszawiercie.pl

przyjmuje w sprawie skarg i wniosków

 • we wtorek w godzinach od 9:00 do 11:00,

 • w środy w godzinach 15.00-16.00

(po wcześniejszym umówieniu terminu w sekretariacie)

 

 1. Dyrektor kieruje Ośrodkiem, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, jak również odpowiada za całokształt działalności Ośrodka oraz ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Ośrodka i całość gospodarki finansowej Ośrodka.

 2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 • realizacja zadań statutowych oraz zleconych na podstawie udzielonych przez właściwe organy upoważnień lub pełnomocnictw;
 • kierowanie i organizacja pracy MOPS oraz zapewnienie warunków niezbędnych do jego funkcjonowania i realizacji powierzonych działań;

 • ustalanie struktury organizacyjnej Ośrodka i koordynowanie działalności komórek organizacyjnych;

 • określanie polityki kadrowej i płacowej Ośrodka, sprawowanie zwierzchnictwa służbowego wobec pracowników Ośrodka, oraz dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy, w szczególności podejmowania decyzji w sprawach zatrudniania, wynagradzania oraz zwalniania pracowników;

 • wydawanie wewnętrznych aktów prawnych (zarządzeń, regulaminów, instrukcji, okólników itp.);

 • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

 • ustalanie wspólnej strategii realizacji zadań powierzonych Ośrodkowi oraz sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy;

 • zapewnienie organizacyjnych i finansowych warunków działalności Ośrodka celem realizacji jego zadań;

 • ustalanie zakresu czynności Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego oraz bezpośrednio podległych kierowników działów i osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach;

 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Ośrodka i przestrzeganiem przepisów prawnych;

 • wnioskowanie o zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań Ośrodka oraz składanie informacji z ich wykorzystania;

 • wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami;

 • składanie oświadczeń woli, dokonywanie czynności prawnych w ramach udzielonych pełnomocnictw;

 • planowanie i realizowanie przedsięwzięć związanych z obronnością cywilną w zakresie określonym odrębnie przez właściwe organy;

 • określanie poziomu dostępu i zakresu uprawnień dostępu do zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku dla podległych pracowników;

 • dokonywanie okresowej oceny pracy Zastępcy Dyrektora i podległych kierowników działów oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy;

 • organizowanie i sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem inwentaryzacji;

 • gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

 • przyjmowanie mieszkańców gminy w ramach skarg i wniosków, jak też rozpatrywanie skarg i wniosków;

 • współpraca z działającymi w Ośrodku związkami zawodowymi;

 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;

 • tworzenie mieszkań chronionych przy MOPS na terenie Gminy;

 • wykonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji Dyrektora w aktach normatywnych i dokumentach wewnętrznych.

 1. Dyrektor współpracuje z komisjami Rady Miejskiej oraz organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie nałożonych zadań i powierzonych uprawnień.

 2. Dyrektor tworzy odpowiednie warunki organizacyjne funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie, w tym rozbudowuje niezbędną infrastrukturę socjalną, a nadto analizuje i ocenia zjawiska rodzące zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz informuje Prezydenta o zagrożeniach problemami społecznymi występującymi w Gminie.

 3. Dyrektor składa Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej.

Sporządziła: Magdalena Hadrych

Informacje

Rejestr zmian

2022-02-18

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-02-18

Dodanie artykułu - Adrian Filipek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: