Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Wyświetl stronę główną » Ponowne wykorzystywanie » Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021, poz. 1641).

 

Pojęcie informacji sektora publicznego i ponownego wykorzystania informacji

 1. Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu jednostki – MOPS Zawiercie.

 2. Przez ponowne wykorzystanie należy rozumieć wykorzystanie przez użytkowników informacji sektora publicznego (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, która ponownie wykorzystuje informacje sektora publicznego), a jakimkolwiek innym celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

 

Prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

 1. Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), innym systemie teleinformatycznym MOPS lub na wniosek.

 2. Warunkiem ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego udostępnionej na stronach BIP MOPS Zawiercie jest przestrzeganie:

 1. obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej, podanie pełnej nazwy MOPS Zawiercie,

 2. obowiązku informowania o tym, że informacja została przetworzona, zmodyfikowana,

 3. zamieszczania przypisów informujących o źródle pochodzenia informacji,

 4. informowania, iż MOPS Zawiercie nie ponosi odpowiedzialności za jej przetwarzania, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

 1. Prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu:

 1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

 2. ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa lub prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych, ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne mających związek z pełnieniem tych funkcji,

 3. w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

 

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

 1. Informacja sektora publicznego wytworzona w MOPS Zawiercie jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystania bezpłatnie.

 2. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy MOPS może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystanie, jeśli przygotowanie lub przekazanie informacji wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki , które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

 3. MOPS Zawiercie, umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni

 4. w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych z jego systemach teleinformatycznych może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniając koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie. Opłat nie stosuje się do danych dynamicznych i danych o wysokiej wartości udostępnianych przez API, zgodnie z zapisami rozdziału 5 ustawy.

 

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

 1. W celu uzyskania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania, która nie została udostępniona na stronie BIP MOPS Zawiercie lub innym systemie teleinformatycznym i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat lub będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone, wnioskodawca na podstawie art. 39 ust 3 ustawy składa WNIOSEK, zawierający w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego, do którego kierowany jest wniosek

 2. informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanej we wniosku,

 3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli już są udostępniane lub zostały przekazane , warunki ponownego wykorzystania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania,

 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług,

 5. wskazanie formy przygotowania informacji, a w przypadku postaci elektronicznej wskazanie formatu danych,

 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w innym niż Biuletyn Informacji Publicznej systemie teleinformatycznym.

 1. W przypadku niepełnienia wymogów formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 2. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

 

Miejsce złożenia wniosku

- siedziba Ośrodka – MOPS ul. Piłsudskiego 47 w Zawierciu – I piętro, Sekretariat lub

- elektronicznie na adres: mops@mopszawiercie.pl

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 1. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni MOPS Zawiercie zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Umowy o udzielenie prawa do korzystania z informacji sektora publicznego

W MOPS Zawiercie nie zawarto umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

 

Informacja o przysługujących środkach prawnych w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz prawie do sprzeciwu

 1. W przypadku wydania decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 2. Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego do spraw informatyzacji za pośrednictwem MOPS w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi.

 

Obowiązek informacyjny

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13, art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu - 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@mopszawiercie.pl, tel. 32 67 27701, listownie na adres - 42-400 Zawiercie ul. Piłsudskiego 47.

 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi, w związku z wniesieniem wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. W przypadku udostępnienia danych niewymaganych (nr telefonu, adres email) przetwarzane one będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a (wyrażona zgoda) w celach kontaktowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa wniosek.

 4. Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych (danych niewymaganych) może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

 5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu oraz podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

 6. Dane osób po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

 7. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

 8. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i nie podlegają profilowaniu.

 

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zapisami mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Informacje

Rejestr zmian

2022-06-10

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-06-10

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-06-10

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-06-10

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-06-10

Dodanie artykułu - Adrian Filipek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: