Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - MOPS w Zawierciuniedziela, 9 sierpnia 2020 r.

imieniny: Klara, Roman

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY - ZP 34/340/3/2015

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenia » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY - ZP 34/340/3/2015

 

Zawiercie: Dostawa produktów spożywczych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu wydzielonych na pakiety.
Numer ogłoszenia: 338036 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6722134, faks 032 6727701.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopszawiercie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spożywczych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu wydzielonych na pakiety..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi sukcesywną dostawę produktów żywnościowych wydzielonych na pakiety, na koszt i ryzyko Wykonawcy, do magazynów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu tj,: DDPS ul. Piłsudskiego 47, OWDiR ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48 oraz Środowiskowy Dom Samopomocy - ul. Krzywa 3. Pakiet Nr I - produkty spożywcze różne, Pakiet Nr II - produkty konserwowane, Pakiet Nr III - ryby i przetwory rybne, Pakiet Nr IV - produkty mleczarskie, Pakiet Nr V - pieczywo, Pakiet Nr VI - wyroby ciastkarskie. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ilościach, terminie i według wskazań określonych przez Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym (bądź faksem) zgłoszeniu z jednodniowym wyprzedzeniem w godz. 7.00 - 15.00.Dla pieczywa dostawy do magazynu winny być przeprowadzone zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, 5 razy w tygodniu w godzinach: 7.00 - 7.30.Zamawiający zastrzega, iż sporadycznie może zażądać dodatkowej dostawy pieczywa w tym samym dniu, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.Wykonawca realizuje dostawy towarów własnym transportem i na własne ryzyko. Ustala się, iż każdorazowo przed wydaniem przedmiotu umowy ilość dostarczonego towaru oraz jego zgodność z zamówieniem, sprawdzona zostanie przez pracownika Zamawiającego i Wykonawcy.Dostarczone towary muszą być odpowiednio oznakowane.Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktu do magazynu Zamawiającego nie może być krótszy niż 3/4 okresu, w którym produkt zachowuje zdatność do spożycia określoną na etykiecie.Wielkości zamówienia podane w Załączniku Nr 1 do SIWZ - w formularzach asortymentowo-cenowych (pakiety Nr I -VI) są wielkościami orientacyjnymi, które będą korygowane w zależności od zapotrzebowania z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia wartości brutto zamówienia, a zmiana ilościowa poszczególnych produktów nie wymaga aneksu do umowy. Podana ilość towaru może być w trakcie wykonywania umowy zmniejszona. W takiej sytuacji Wykonawca nie ma roszczenia o zakup przez Zamawiającego towaru, którego ilość Zamawiający ograniczył. Zakup towaru przez Zamawiającego w ilości mniejszej o 30% od zaplanowanej (dla każdego pakietu) nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz podstawy do roszczenia Wykonawcy o zakup towaru, którego Zamawiający ograniczył.Wykonawca otrzyma jedynie zapłatę należną mu z tytułu faktycznie dostarczonego towaru. Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Środek transportu musi być przystosowany do przewożenia tego typu towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.Dysponenci i kierowcy winni posiadać aktualne świadectwa zdrowia, decyzje sanitarne na środki transportu oraz czystą odzież ochronną.Towary dostarczane będą w opakowaniach Wykonawcy, za które nie będzie on pobierał opłat, a Zamawiający zobowiązany będzie do ich zwrotu.Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1/I-VI do siwz) zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) produktów spożywczych, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. Gramatura oferowanego produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w załączniku Nr 1/I-VI do siwz. Zaoferowane produkty równoważne muszą posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez Zamawiającego.W przypadkach kiedy Wykonawca składa produkt równoważny musi jednoznacznie zaznaczyć w ofercie - kolumna 3 Formularz asortymentowo-cenowy - jakiego produktu dotyczy oferta równoważna - co proponuje Wykonawca jako produkt równoważny. Ponadto produkt należy opisać w taki sposób, aby potwierdzić, że oferowany produkt równoważny spełnia wymogi Zamawiającego.Dopuszcza się zmianę zaoferowanego produktu na inny - równoważny, w przypadku wycofania danego produktu z rynku lub gdy stanie się on trudno dostępny na rynku, pod warunkiem wykazania tych okoliczności przez Wykonawcę. Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP systemu HACCP..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 03.14.25.00-3, 15.85.11.00-9, 15.61.21.00-2, 03.21.13.00-6, 15.33.14.00-1, 15.23.50.00-4, 15.50.00.00-3, 15.81.11.00-7, 15.81.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą: Druk Formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji;Formularz asortymentowo-cenowy wypełniony odpowiednio w zależności, na który z pakietów Wykonawca składa ofertę - załącznik nr 1/I-VI do SIWZ.Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 5 do siwz (Wykonawca, który nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia - nie składa tego dokumentu)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin realizacji reklamacji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku, gdy:1.nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana stawki podatku VAT;2.wynikną rozbieżności w umowie, których nie można było usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;3.wynikną nieprzewidziane przez strony okoliczności;4.przekształcenia podmiotowego Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopszawiercie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie- sekretariat pokój nr 6, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet Nr I - produkty spożywcze różne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych różnych, szczegółowo określonych w załączniku nr 1 -Pakiet nr I..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 03.14.25.00-3, 15.85.11.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin realizacji reklamacji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet Nr II - produkty konserwowane.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa produktów spożywczych, konserwowanych szczegółowo określonych w załączniku nr 1 - Pakiet nr II..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.14.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin realizacji reklamacji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet Nr III - ryby i przetwory rybne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa ryb i konserw rybnych szczegółowo określonych w załączniku nr 1- Pakiet nr III.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.23.50.00-4, 03.31.10.00-2, 15.22.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet Nr IV - produkty mleczarskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa produktów spożywczych mleczarskich szczegółowo określonych w załączniku nr 1 - Pakiet nr IV..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.51.10.00-3, 15.53.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin realizacji reklamacji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet Nr V - pieczywo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pieczywa - szczegółowo określona w załączniku nr 1 - Pakiet nr V..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-6, 15.81.11.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin realizacji reklamacji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet Nr VI - wyroby ciastkarskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyrobów ciastkarskich szczegółowo określonych w załączniku nr 1 - Pakiet nr VI.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.20.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: MOPS Zawiercie. Data utworzenia: 2015-12-10.
Wprowadził do systemu: Administrator. Data wprowadzenia: 2015-12-10 12:45:09.
Zatwierdził do publikacji: Robert Ziębowski. Data publikacji: 2015-12-10 12:45:09.
czytano: 924 razy, id: 517
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-12-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator

2015-12-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator

2015-12-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator

2015-12-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator

2015-12-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator

2015-12-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator

2015-12-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator

2015-12-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator

2015-12-10
Nowa wiadomość
Administrator

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

tel.: (032) 6727701, (032) 6722134
e-mail: mops@mopszawiercie.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu 2020