Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - MOPS w Zawierciuniedziela, 9 sierpnia 2020 r.

imieniny: Klara, Roman

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY - ZP 34/340/4/2015

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenia » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY - ZP 34/340/4/2015

 

Zawiercie: Dostawa mięsa i jego przetworów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.
Numer ogłoszenia: 338018 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6722134, faks 032 6727701.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopszawiercie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa i jego przetworów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi sukcesywną dostawę mięsa i jego przetworów na koszt i ryzyko Wykonawcy, do magazynów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu:Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 44,Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48 oraz Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Krzywa 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w pakiecie stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ilościach, terminie i według wskazań określonych przez Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym (bądź faksem) zgłoszeniu z jednodniowym wyprzedzeniem w godz. 7.00 - 15.00.Wykonawca realizuje dostawy towarów własnym transportem i na własne ryzyko. Ustala się, iż każdorazowo przed wydaniem przedmiotu umowy ilość dostarczonego towaru oraz jego zgodność z zamówieniem, sprawdzona zostanie przez pracownika Zamawiającego i Wykonawcy.Dostarczone towary muszą być odpowiednio oznakowane, opatrzone etykietą z opisem produktu, numerem partii: waga, termin przydatności do spożycia i odpowiadać zasadom dobrej praktyki żywności i żywienia (wg obowiązujących norm dla klasy pierwszej). Oferowane produkty drobiowe nie mogą posiadać domieszek wieprzowych tłuszczu, mięsa, żelatyny.Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktu do magazynu Zamawiającego nie może być krótszy niż 3/4 okresu, w którym produkt zachowuje zdatność do spożycia określoną na etykiecie.Wielkości zamówienia podane szczegółowo w załączniku Nr 1 do SIWZ - w formularzu asortymentowo- cenowym są wielkościami orientacyjnymi, które będą korygowane w zależności od zapotrzebowania z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia wartości brutto zamówienia, a zmiana ilościowa poszczególnych produktów nie wymaga aneksu do umowy. Podana ilość towaru może być w trakcie wykonywania umowy zmniejszona.W takiej sytuacji Wykonawca nie ma roszczenia o zakup przez Zamawiającego towaru, którego ilość Zamawiający ograniczył.Zamawiający zastrzega sobie prawo nie objęcia zamówieniem do 30% asortymentu ilościowego od wskazanego w załączniku. Nie stanowi to niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz podstawy do roszczenia Wykonawcy o zakup towaru, którego Zamawiający ograniczył. Wykonawca otrzyma jedynie zapłatę należną mu z tytułu faktycznie dostarczonego towaru.Sukcesywna dostawa będzie realizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy.Środek transportu musi być przystosowany do przewożenia tego typu towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.Dysponenci i kierowcy winni posiadać aktualne świadectwa zdrowia, decyzje sanitarne na środki transportu oraz czystą odzież ochronną.Towary dostarczane będą w opakowaniach Wykonawcy, za które nie będzie pobierał opłat, a Zamawiający zobowiązany będzie do ich zwrotu.Dopuszcza się zmianę zaoferowanego produktu na inny - równoważny - w przypadku wycofania danego produktu z rynku lub gdy stanie się on trudno dostępny na rynku, pod warunkiem wykazania tych okoliczności przez Wykonawcę.Gramatura oferowanego produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego przez Zamawiającego. Zaoferowany produkt musi posiadać te same walory organoleptyczne ( smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez Zamawiającego.Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP systemu HACCP..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00-2, 15.13.11.30-5, 15.13.10.00-5, 15.13.11.00-6, 15.41.21.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Druk Formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. 2.Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 3.Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (Wykonawca, który nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia - nie składa tego dokumentu).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin realizacji reklamacji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku, gdy 1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana stawki podatku VAT; 2.wynikną rozbieżności w umowie, których nie można było usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 3.wynikną nieprzewidziane przez strony okoliczności;4.przekształcenia podmiotowego Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopszawiercie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu ul. Piłsudskiego 47, sekretariat pokój nr 6, I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje o artykule Źródło informacji: MOPS Zawiercie. Data utworzenia: 2015-12-10.
Wprowadził do systemu: Administrator. Data wprowadzenia: 2015-12-10 12:53:21.
Zatwierdził do publikacji: Robert Ziębowski. Data publikacji: 2015-12-10 12:53:21.
czytano: 1053 razy, id: 518
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-12-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator

2015-12-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator

2015-12-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator

2015-12-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator

2015-12-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator

2015-12-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator

2015-12-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator

2015-12-10
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator

2015-12-10
Nowa wiadomość
Administrator

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

tel.: (032) 6727701, (032) 6722134
e-mail: mops@mopszawiercie.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu 2020