Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk

Wyświetl stronę główną » Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk » Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk

Kierownik: Joanna Maciąg

 

Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Niedziałkowskiego 1

Kontakt:

Tel. +48 32 494 10 22

e-mail: owdir@mopszawiercie.pl

Nasza strona: https://www.mopszawiercie.pl/kategorie/osrodek-wsparcia-dziecka-i-rodziny

 

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk jest placówką wsparcia o zasięgu lokalnym. W ramach działalności Ośrodka wyodrębniona jest Świetlica Środowiskowa.

Świetlica środowiskowa została powołana uchwałą nr XXXVII/300/97 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 7 października 1997 r. w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.

 

Działalność Świetlicy Środowiskowej opiera się na zapisach ustawy z dnia 12.03.2004r. o Pomocy Społecznej, Ustawy z dnia 09 czerwiec 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Świetlica Środowiskowa prowadzi zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, a także terapię indywidualną i grupową dzieci z rodzin dysfunkcyjnych społecznie, uzależnionych, niewydolnych wychowawczo i ubogich, a także z rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej.
 

Zadaniem Świetlicy jest opieka po zajęciach szkolnych i pomoc w organizowaniu czasu wolnego od zajęć szkolnych, pomoc w odrabianiu lekcji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, rozwijanie kultury osobistej, pomoc w rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych, w tym rodzinnych, skoordynowane oddziaływanie pedagogiczne na rzecz rozwoju osobowości i wdrażanie do zasad współżycia społecznego.
 

Świetlica organizuje: zajęcia wychowawcze, dydaktyczne, terapeutyczne, samoobsługowe, specjalistyczne, kulturotwórcze, sportowe i inne, zgodne z zainteresowaniami wychowanków oraz pracę na jej rzecz i rzecz środowiska, w grupach wychowawczych, kołach i zespołach zainteresowań, a także zespołach specjalistycznych oraz poradnictwo i zajęcia dla rodziców. Świetlica dysponuje 45 miejscami dla wychowanków. Świetlica pracuje przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. W dni zajęć szkolnych(oprócz dni wolnych ustawowo) Świetlica pracuje w godz. od 7.00 do 19.00, a w soboty i inne dni wolne od zajęć szkolnych w godz. od 7.00 do 15.00. Wychowankowie Świetlicy Środowiskowej mają zapewnione bezpłatne wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację.


Objęcie dziecka pomocą realizowaną przez Świetlicę następuje na wniosek lub w uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym, pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i rodzicami, bądź opiekunami dziecka.


Sporządziła: Joanna Maciąg

Informacje

Rejestr zmian

2024-04-30

Edycja artykułu - Anita Markiewicz-Syga

2022-02-04

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-02-04

Dodanie artykułu - Adrian Filipek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: