Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Deklaracja dostępności

Wyświetl stronę główną » Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-10.
 

Wytyczne standardu WCAG 2.1 dla dostępności treści internetowych, są następujące:
 

Zasada

Wytyczne

Kryterium sukcesu

Poziom

1 – Postrzegalność

1.1 – Alternatywa w postaci tekstu

1.1.1 – Treść nietekstowa

A

1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

A

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

A

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

A

1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

AA

1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości

1.3.1 – Informacje i relacje

A

1.3.2 – Zrozumiała kolejność

A

1.3.3 – Właściwości zmysłowe

A

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym

AA

1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

AA

1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

1.4.1 – Użycie koloru

A

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

A

1.4.3 – Kontrast (minimalny)

AA

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

AA

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

AA

1.4.10 – Zawijanie tekstu

AA

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

AA

1.4.12 – Odstępy w tekście

AA

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa

AA

2 – Funkcjonalność

2.1 – Dostępność z klawiatury

2.1.1 – Klawiatura

A

2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę

A

2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe

A

2.2 – Wystarczająca ilość czasu

2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu

A

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

A

2.3 – Ataki padaczki – Migotanie

2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu

A

2.4 – Możliwość nawigacji

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków

A

2.4.2 – Tytuły stron

A

2.4.3 – Kolejność fokusu

A

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

A

2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

AA

2.4.6 – Nagłówki i etykiety

AA

2.4.7 – Widoczny fokus

AA

2.5 – Sposoby wprowadzania danych

2.5.1 – Gesty punktowe

A

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia

A

2.5.3 – Etykieta w nazwie

A

2.5.4 – Aktywowanie ruchem

A

3 – Zrozumiałość

3.1 – Możliwość odczytania

3.1.1 – Język strony

A

3.1.2 – Język części

AA

3.2 – Przewidywalność

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem

A

3.2.2 – Podczas wprowadzania danych

A

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja

AA

3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja

AA

3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 – Identyfikacja błędu

A

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje

A

3.3.3 – Sugestie korekty błędów

AA

3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)

AA

4 – Kompatybilność

4.1 – Kompatybilność

4.1.1 – Parsowanie

A

4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

A

4.1.3 – Komunikaty o stanie

AA

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Nie zostały spełnione następujące wymagania:

 • Część załączonych dokumentów może nie posiadać warstwy tekstowej - są skanami dokumentów.
 • Część załączonych plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych.
 • Część załączonych dokumentów może nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków.

 

Powody wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Archiwalne dokumenty załączone do artykułów mogą nie spełniać wymogów dostępności - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Załączone do artykułów filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

SPEŁNIONE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

 • Serwis WWW wyposażony jest w mechanizm, umożliwiający uruchomienie go w trybie wysokiego kontrastu (tzw. wersja dla słabowidzących). Opcja ta może zostać włączona za pomocą myszy (kliknięcie), klawiatury (standardowo poprzez klawisze TAB i ENTER) lub poprzez zastosowanie skrótu klawiszowego ALT + 5.
 • Serwis WWW udostępnia mechanizm dwustopniowego powiększania czcionki każdego elementu serwisu, na każdej stronie.
 • Serwis WWW zawiera wyróżnienie wizualne linków. Dodatkowo, za pomocą kolorowej ramki wyróżnione są elementy aktywne, na których zatrzymał się fokus.
 • Naciskając klawisz TAB, w pierwszej kolejności wyświetlają się tzw. skip linki, umożliwiające szybkie przejście do treści głównej, menu głównego i dodatkowego, wyszukiwarki, a także uruchomić wersję kontrastową serwisu WWW.
 • Każda z akcji, którą umożliwiają tzw. skip linki (opisane w poprzednim punkcie) możliwa jest do wywołania poprzez skrót klawiszowy ALT + cyfra. Opis skrótów klawiszowych znajduje się w dalszej części deklaracji.
 • Tytuły poszczególnych stron serwisu WWW posiadają prawidłową strukturę w postaci odpowiednio przygotowanych nagłówków typu h1, h2, h3 itd, w odpowiedniej kolejności.
 • Brak typowego "efektu jąkania". Każdy z linków typu "czytaj dalej", "więcej" itd. posiada ukryty tekst (widoczny jednak dla czytników) z tytułem konkretnej strony czy artykułu, do którego prowadzi. Dzięki temu rozwiązaniu rola linków jest zrozumiała dla użytkowników. Patrz również punkt 12 listy wymagań, które nie zostały spełnione.
 • Każdy z pozostałych aktywnych elementów posiada atrybut title wraz z opisem akcji, którą wykonuje.
 • Wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Na stronie nie ma pułapki klawiaturowej.
 • W serwisie nie ma elementów, które powodują gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskają na czerwono.
 • W serwisie nie ma elementów uruchamiających dźwięk, którego nie da się zatrzymać.
 • Na stronie nie ma migających lub poruszających się elementów, których nie da się zatrzymać lub ukryć.
 • W serwisie nie ma mechanizmu otwierającego nowe okno bez udziału użytkownika.
 • Serwis WWW zawiera zarówno mapę serwisu, jak i wyszukiwarkę. Mechanizmy te dostępne są bezpośrednio ze strony głównej.
 • Zachowana jest spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych na różnych stronach w serwisie.
 • Nawigacja za pomocą klawiatury odbywa się w logicznej kolejności w stosunku do zawartości strony.
 • Użytkownik serwisu nie jest zmuszony do rozpoznania koloru podczas korzystania z niego.
 • Na stronie nie wykorzystuje się informacji, których zrozumienie opiera się wyłączenie na właściwościach zmysłowych.
 • W serwisie WWW nie występują dane tabelaryczne, które prezentowane są w innych niż tabele elementach HTML, ale stylizowanych na tabele.
 • Linki mające podobne funkcje są zgrupowane w kodzie HTML.
 • Zachowana jest spójność i kolejność linków w całym serwisie.
 • Zastosowane opisy w atrybutach alt są odpowiednio zwięzłe, zachowana jest również spójność pomiędzy poszczególnymi opisami w atrybutach alt i title.
 • Graficzne elementy czysto dekoracyjne posiadają pusty atrybut alt.
 • Wszystkie pola formularzy są poprawnie i jednoznacznie zidentyfikowane. Każdy z nich posiada odpowiednio uzupełniony atrybut title lub label.
 • Umiejscowienie etykiet pól formularzy nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do tego których pól dotyczą.
 • Zmiana odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami nie powoduje utraty czytelności.
 • Na stronie nie ma elementów osadzonych w znacznikach blink, bgsound lub marquee.
 • Na stronie nie ma symboli typu ASCII-Art bez zrozumiałej alternatywy.
 • Serwis przechodzi test walidatorem HTML W3C.
 • Każda strona serwisu WWW ma poprawną deklarację języka.
 • Na każdej stronie serwisu WWW jest przynajmniej jeden nagłówek h1.
 • W kodzie strony nie ma elementów HTML służących prezentacji takich jak: center, border, align.
 • Strony zawierają poprawną deklarację DTD.
 • W serwisie nie ma mechanizmu automatycznie odświeżającego stronę bądź też przekierowującego do innego serwisu WWW.
 • Znaczniki HTML są użyte zgodnie z ich przeznaczeniem. Do warstwy prezentacyjnej zostały zastosowane arkusze stylów.
 • Ramki iframe użyte w serwisie mają atrybut title.
 • W miejscach, gdzie skrypt zmienia zawartość nietekstową na stronie, zmieniany jest również tekst alternatywny dla tej zawartości.
 • Ramka fokusa podświetlająca dany element nie jest usuwana za pomocą skryptu.
 • Elementy generowane dynamicznie, przez skrypty również są dostępne.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe,
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 6B, NIP: 6491660707
(z wyłączeniem dostępności architektonicznej).


Badanie dostępności strony zostało wykonane z pomocą następujących narzędzi:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.
Oprócz tego, dla użytkowników przygotowane zostały następujące skróty klawiszowe:

 • ALT + 1 - przejście do menu głównego,
 • ALT + 2 - przejście do treści,
 • ALT + 3 - przejście do wyszukiwarki,
 • ALT + 4 - przejście do menu dodatkowego,
 • ALT + 5 - uruchomienie wersji dla słabowidzących, o zwiększonym kontraście. Jeżeli taka wersja jest już włączona, użycie skrótu spowoduje powrót do wersji standardowej.

   

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Zespołem Informatyków, mops@mopszawiercie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 67 221 34 (wewn. 47). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu – siedziba główna, ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

 • Budynek trzykondygnacyjny, znajdujący się przy ulicy Piłsudskiego 47

 • Wejście główne umożliwia podjazd dla osób na wózkach.

 • Z holu można dostać się na kolejne piętra budynku. Pracownik Portierni pomaga osobie niepełnosprawnej przy korzystaniu z windy, asysta przy otwieraniu drzwi

 • W budynku znajduje się winda, która umożliwia osobom na wózkach dojazd na pierwsze i drugie piętro Ośrodka

 • Na parterze - w holu budynku znajduje się Portiernia, Punkt Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, Kasa MOPS

 • Na pierwszym piętrze znajduję się: Informacja - pokój obsługi klienta oraz sekretariat.

 • Swoją siedzibę mają: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy, Kierownik Działu Środowiskowego, Kierownik Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, Kierownik Działu Organizacyjnego, Radca Prawny, Konsultanci – Specjaliści Pracy Socjalnej, Zespół ds. Strategii

 • Na drugim piętrze znajduje się: Dział Kadr, Dział Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, Dział Realizacji Świadczeń, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 • Na trzecim piętrze znajduje się: Dział Księgowości, Dział Gospodarczy, Zespół Informatyków, Sala Konferencyjna

 • W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych

 • Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

 • Do urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

 • W budynku można skorzystać z usługi wideotłumacza języka migowego

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewiadomych i słabowidzących


2. Dzienny Dom Senior Plus, ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

 • Siedziba znajduję się w części budynku głównego MOPS (lewe skrzydło), zajmuje dwie kondygnacje

 • Do Dziennego Domu Senior Plus można dostać się dwoma wejściami:

 • Wejście znajduje się przy parkingu od strony Supermarketu LIDL – można skorzystać z pochylni dla osób niepełnosprawnych. Zamontowano dzwonek przywołujący opiekuna – asystenta dla osoby niepełnosprawnej

 • możliwe skorzystanie z wejścia głównego MOPS od ulicy Piłsudskiego. Znajdująca się winda, umożliwia dojazd na pierwsze lub drugie piętro i dotarcie do siedziby Dziennego Domu Senior Plus

 • w budynku znajdują się toalety z prysznicami, przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • w pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących


3. Terenowy Zespół Pracy Socjalnej nr 1, ul. Westerplatte 4B, 42-400 Zawiercie

 • Budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący

 • Wejście do budynku dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 • W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Parking przed budynkiem ma wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem

 • Istnieje możliwość skorzystania z usługi wideotłumacza języka migowego

 • W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych, brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących


4. Terenowy Zespół Pracy Socjalnej nr 2, Siedziba PAL, ul. Westerplatte 4, 42-400 Zawiercie

 • Budynek dwukondygnacyjny, wolnostojący

 • Parter budynku przeznaczony na realizację działań projektów związanych z Programem Aktywności Lokalnej dla mieszkańców miasta

 • Na I piętrze budynku znajduje się siedziba Terenowego Zespołu Pracy Socjalnej nr 2

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Budynek wyposażony w windę oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych, brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 • Parking przed budynkiem ma wyznaczone dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem

 • W budynku można skorzystać z usługi wideotłumacza języka migowego

 • W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych


5. Terenowy Zespół Pracy Socjalnej nr 3, Mieszkania wspierane i wspomagane
     ul. Niedziałkowskiego 22, 42- 400 Zawiercie

 • Budynek trzykondygnacyjny, wolnostojący

 • W budynku znajdują się 12 mieszkań chronionych i wspomaganych, Dział Usług Opiekuńczych, Dział Projektów EFS, Terenowy Zespół Pracy Socjalnej nr 3

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym jedno wejście z podjazdem

 • Budynek wyposażony w windę oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych, brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 • Parking przed budynkiem ma wyznaczone dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem


6. Terenowy Zespół Pracy Socjalnej nr 4, ul. Filaretów 1, 42-400 Zawiercie

 • Siedziba znajduje się na parterze budynku Pałacyk - Kromołów

 • Wejście główne nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – brak podjazdu (pochylni)

 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

 • Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem

 • W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych


7. Zespół Asystentów Rodziny, ul. Piłsudskiego 95, 42-400 Zawiercie

 • Siedziba znajduje się na parterze budynku, należący do zasobów ZGM Zawiercie

 • Wejście główne od strony ulicy Piłsudskiego nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – brak podjazdu (pochylni)

 • Parking przy ulicy Gałczyńskiego (sąsiadujący z siedzibą) ma wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych

 • Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem

 • W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych


8. Centrum Usług Senioralnych, ul. Szymańskiego 19, 42-400 Zawiercie

 • Siedziba znajduje się na parterze budynku, należący do zasobów ZGM Zawiercie

 • Wejście główne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

 • Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem

 • W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

 

9. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ul. Niedziałkowskiego 1A, 42-400 Zawiercie

 • Budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący

 • Wejście do budynku dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 • W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Parking przed budynkiem ma wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem

 • Istnieje możliwość skorzystania z usługi wideotłumacza języka migowego

 • W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych, brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących


10. Świetlica Środowiskowa, ul. Niedziałkowskiego 1, 42-400 Zawiercie

 • Budynek dwukondygnacyjny, wolnostojący

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Budynek wyposażony w windę oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych, brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 • Parking przed budynkiem ma wyznaczone dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem

 • W budynku można skorzystać z usługi wideotłumacza języka migowego

 • W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych


11. Świetlica Środowiskowa, ul. Paderewskiego 63, 42-400 Zawiercie

 • Siedziba znajduje się na parterze budynku, należący do zasobów SM Hutnik

 • Wejście główne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

 • Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem

 • W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: